چهار چوب بوم
چهار چوب بوم

چهارجوب بوم در اندازه های مختلف از چوب روسی